Úvodná stránka » Štatút chránenej dielne » Štatút chránenej dielne

 

 

Spoločnosť Sloboda Marian, zamestnáva dvoch ťažko telesne postihnutých občanov. V roku 2000 bol spoločnosti pridelený Úradom práce v Trnave štátút chráneného pracoviska.

Prečo zadať zákazku chránenej dielni?

Zo Zákona o službách zamestnanosti č. 5 z roku 2004 vyplýva pre každého zamestnávateľa s najmenej ako 20 zamestnancami povinnosť zamestnávať zamestnancov so zdravotným postihnutím /3,2 % z celkového priemerného počtu za rok/.

Pokiaľ túto podmienku nespĺňate ste povinní odviesť odvod za nesplnenie tohoto podielu Úradu práce vo výške trojnásobku minimálnej mzdy za každú chýbajúcu zdravotne postihnutú osobu.

Existuje ale aj druhá možnosť a to zadať zákazku chránenej dielni. Na započítanie jedného občana so zdravotným postihnutím je potrebné preukázať, že súčasťou ceny za realizovanú zadanú zákazku sú náklady na mzdu občana so zdravotným postihnutím, na preddavok na zdravotné poistenie, na sociálne poistenie a na príspevok na starobné dôchodkové sporenie platené zamestnávateľom, vo výške trojnásobku minimálnej celkovej ceny práce platnej k 1. januáru kalendárneho roka, za ktorý zamestnávateľ plní túto povinnosť. Zamestnávateľ je tieto skutočnosti povinný preukázať najneskôr do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka.